Nábytkářství

Kód: 33–41–L/01, 4letý maturitní obor, denní forma studia

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění ve velkých, středně velkých i malých firmách dřevozpracující výroby v povolání nábytkářský (dřevařský) technik v pozicích středních technickohospodářských funkcí, např. v oblasti dřevařství, nábytkářství, čalounictví. Při zajišťování výroby se uplatní jako mistr, technolog ve výrobním provozu nebo jako operátor ve všech oblastech výroby.

Je připraven na ovládání a řízení technologických procesů zpracování dřevařských surovin na výrobky ve výrobním procesu a ke kontrole těchto procesů, k odbornému používání výrobních zařízení, k ovládání základních typů zařízení pro příjmovou, skladovou a provozní manipulaci. Umí používat základní ruční vybavení truhláře i nejmodernější elektrické nářadí. Je schopen kontrolovat a ošetřovat příslušné pracovní nástroje. Technické výkresy dokáže číst a kreslit, umí zpracovat kompletní technickou dokumentaci a to ručně, nebo na počítači s využitím počítačové grafiky a dalších počítačových programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Absolvent připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole i vstup do praxe.

ŠVP oboru Nábytkářství je platný pro žáky, kteří nastoupí do prvního ročníku v roce 2018 a později:

ŠVP Nábytkářství – učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Český jazyk a komunikace 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 8
Literární a estetické vzdělávání 2(1) 2(1) 2(1) 2(1) 8
Anglický jazyk 4(4) 4(4) 4(4) 4(4) 16
Dějepis 2       2
Občanský a společenskovědní základ     2 2 4
Matematika 4(1) 3(1) 3(1) 2 12
Fyzika 3(2)       3
Základy přírodních věd   3(2)     3
Tělesná výchova 2(2) 2(2) 2(2) 2(2) 8
Informační technologie 2(2) 2(2)     4
Ekonomika     2(1) 1(1) 3
Konstrukce   2(1) 2(1) 2(1) 6
Odborné kreslení 2(1)       2
Tvorba interieru       2(1) 2
Technologie 1 2(1) 2(1) 1 6
Materiály 1(1) 1(1) 1(1)   3
Stroje a zařízení   2(1)   3(1) 5
Čalounictví     2(1)   2
Odborný výcvik 8(8) 7(7) 8(8) 7(7) 30
Volitelné vyučovací předměty          
Seminář z matematiky *)       2(2) *) 2 *)
Seminář z jazyků *)       2(2) *) 2 *)
Počet vyučovacích hodin týdně pro žáka 33 32 32 32 129
Nepovinné vyučovací předměty          
 Jezdectví 2 2 2 2 8

*) žák si volí jednu ze dvou možných variant. Příslušné semináře budou vyhlášeny ředitelem v závislosti na zájmu žáků a možnostech školy.

Poznámky:

Škola v daném oboru vyučuje jeden cizí jazyk – anglický. Je to jazyk, ze kterého bude žák skládat povinnou maturitní zkoušku ve společné části maturity.

Dělení žáků do skupin je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP s předpisy MŠMT pro dělení tříd. Číslo v závorce udává počet hodin, kdy se třída dělí. Do čtvrtého ročníku jsou zařazeny volitelné semináře, které zkvalitňují přípravu na volitelný předmět ve společné části maturity. Žák si seminář zvolí na konci třetího ročníku.

Přehled využití týdnů ve školním roce pro Nábytkářství

Náplň týdne: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4 . ročník
vyučování dle rozpisu 32 32 32 28
adaptační/sportovní kurz 1/0 0/1(0) 1 0
odborná a učební praxe 0/0 2/2*) 2/2*) 0/0
projektový týden 1 1 0 1
časová rezerva 7 4 4 5
celkem týdnů 40 40 40 36

Praxe:

  • *) Druhý ročník – odborná praxe ve výrobním podniku: 2 týdny odborná (bloková provozní).
  • *) Třetí ročník – odborná praxe ve výrobním podniku: 2 týdny odborná (bloková provozní).
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 136110x