Historie

Chceme-li hovořit o historii SOŠ v Kloboukách u Brna, musíme začít ještě před koncem 19.století. V roce 1891 byla v Kloboukách založena Hospodářská jednota pro okres kloboucký, která od počátku usilovala o zřízení pokračovací hospodářské školy, jež by pečovala o vzdělávání rolnické mládeže. Od roku 1903 se k těmto snahám připojil i Zemský moravský spolek vinařský, který zahájil přípravu k založení ovocnicko-vinařské školy s odůvodněním, „aby menší vinaři mohli své synky na dvouletou školu posílati“.Ale protože na Moravě již existovala německá ovocnicko-vinařská škola, bylo budování školy české považováno tehdejším ministerstvem za zbytečné.

Budova staré školy

Teprve po vzniku Československé republiky byly plány na zřízení školy znovu oprášeny a v rámci reorganizace zemědělského a lesnického školství na Moravě byla škola v Kloboukách v roce 1920 skutečně ustavena.Vyučování zpočátku probíhalo v provizorních prostorách. Vlastní budovy, která je ostatně součástí areálu školy dodnes, se škola dočkala v roce 1930.

Na otázku, jaký účel má hospodářská škola, odpověděl tehdejší ředitel Hamřík takto: „Odborná škola hospodářská má synům rolníků dáti tolik odborného vzdělání, by později jako samostatní hospodáři mohli svoje hospodářství řádně vésti, účelně spravovati a ve veřejném životě platně působiti…“. S malou obměnou by tato slova mohla zdůvodňovat smysl školy dodnes.

V době nacistické okupace byly podmínky pro činnost středních škol záměrně ztíženy. V době války tak škola vyučovala nový obor, předchůdce pozdější krátké epizody rodinné školy, hospodyňskou školu pro dívky. Po osvobození Klobouk byla ve škole zřízena vojenská nemocnice, protože v místě bylo vyšší vojenské velitelství a lazaret.

Násilné převzetí moci ve státě Komunistickou stranou Československa v roce 1948 přineslo zásadní změny do všech oblastí života společnosti – zemědělství a zemědělské školství nevyjímaje. Politickým heslem dne se stala kolektivizace zemědělství. Vytváření stále větších a koncentrovanějších velkovýrobních zemědělských podniků kladlo současně vyšší nároky na kvalifikaci zemědělců. Konjukturálně tak začalo být upřednostňováno i zemědělské školství.

Od roku 1954 tak přibyla mistrovská škola zemědělská. V té době již byla ke škole připojena a adaptována sousední budova bývalého okresního soudu. Při škole byly organizovány dlouhodobé internátní kurzy pro předsedy zemědělských družstev.

Prvním maturitním oborem byla od roku 1958 dvouletá zemědělská technická škola. Rozsahu oborů a počtu studentů tak již v roce 1959 budovy školy nevyhovovaly, a proto se přistoupilo k výstavbě nové školní budovy – od té doby dominanty klobouckého náměstí. Její provoz byl zahájen 1.září 1960. V roce 1961 byl dobudován nový domov mládeže a o rok později budova tělocvičny. Areál školy se tak uzavřel a od té doby tvoří jediný celek.

Na počátku šedesátých let hledala škola svou novou tvář, až byla roku 1964 zřízena Střední zemědělská technická škola s oborem pěstitel-chovatel.Tento obor byl nosným až do konce osmdesátých let, mezitím však byl, z důvodu vzrůstající specializace, rozčleněn na samostatné obory pěstitel a chovatel.

Od druhé poloviny sedmdesátých let až do poloviny let devadesátých studovaly ve škole celé třídy studentů z rozvojových zemí Afriky, Asie a Střední Ameriky (i když jednotliví studenti absolvovali už na počátku šedesátých let). Nebojme se tedy říct, že škola má své vděčné absolventy na polovině zeměkoule.

Historie školy

V roce 1989 bylo rozhodnuto o asanaci nevyhovujícího stravovacího zařízení a „starého“ domova mládeže v budově bývalého okresního soudu. O rok později bylo na uvolněném prostoru zahájeno budování přístavby. Ta byla dána do provozu v roce 1994. V ní se nyní nachází nový internát a školní kuchyně s jídelnou. Po roce 1993 proběhla řada dalších stavebních úprav areálu školy – výsledkem jsou moderní prostory pro výuku, ale i pro naplnění volného času ubytovaných studentů. Je tu nová čistička odpadních vod, nová studovna, klubovna, posilovna a několik moderních odborných učeben, zejména pro výuku výpočetní techniky a jazyků. Nejnověji byl upraven školní dvůr a „stará“ budova školy z roku 1930.

Celospolečenské změny po roce 1989 zasáhly pochopitelně i zemědělské školství. Přesuny ve vlastnictví zemědělské půdy, masový odliv pracovníků ze zemědělství a celkově nízká prestiž zemědělství jako národohospodářského odvětví si vynutily řadu organizačních a personálních změn v tehdy střední zemědělské škole. Škola hledala své místo v nabídce atraktivních studijních oborů. Změnily se tak studijní plány jednotlivých oborů, a dokonce obory celé.

Nejdříve bylo pěstitelství a chovatelství opět spojeno do jednoho oboru, ten byl od šk.r. 1993/94 transformován a obohacen o ekonomické předměty.Vznikl tak nový studijní obor agropodnikání. V této formě pokračuje zemědělské školství v Kloboukách dodnes.

1.října 1995 byl rozhodnutím MŠMT zrušen rovněž Školní statek Martinice, který byl však v této době již samostatným právním subjektem. Přesto byl místem, kde studenti od roku 1964 vykonávali zemědělskou praxi. V současné době probíhá výuka praxe na pozemcích a v prostorách okolních zemědělských podniků a farem, s nimiž škola uzavírá na tuto činnost smlouvy.

Ve školním roce 1991/92 byl otevřen zcela nový maturitní obor – rodinná škola, se zaměřením na administrativní služby. Tento studijní obor měl navázat na na prvorepublikovou tradici dívčích hospodářských škol. Byl však nečekaným rozhodnutím MŠMT v roce 1997 celorepublikově zrušen. Poslední absolventky rodinné školy tak maturovaly v roce 1999.

Již před tímto rozhodnutím byl však ve škole zřízen v regionu nedostatkový a velmi žádaný studijní obor obchodní akademie. Ten byl otevřen ve šk. roce 1995/96. Od roku 2002 doplnil nabídku studijních oborů v kloboucké škole i třetí obor – informatika v ekonomice. Škola tak reagovala na praktickou potřebu středoškolsky vzdělaných odborníků na správu a údržbu počítačových sítí, navíc s přehledem o ekonomice a ekonomickém softwaru. Tyto obory by měly být počátkem zcela nové tradice, jež by měla navázat na bohatou místní historii středního odborného školství.

Zvláště v dnešní době, kdy je na úrovni kraje prováděna tzv.optimalizace sítě středních škol, je pro školu a její další setrvání ve městě velmi důležitá podpora ze strany kloboucké samosprávy. Nesmíme zapomenout na úsilí zakladatelů z počátku minulého století, díky nimž mohla tato tradice v Kloboukách vzniknout a díky nimž se také město Klobouky u Brna mohlo celá desetiletí těšit z prestiže školy. Tato podpora přišla dne 12. února 2004, kdy Zastupitelstvo města Klobouky u Brna jednohlasně odsouhlasilo žádost o převedení Střední odborné školy, včetně veškerého majetku movitého i nemovitého, na město.

Jednání Zastupitelstva Jihomoravského kraje k této žádosti proběhlo ve čtvrtek 19. února 2004. Bylo schváleno, že škola se stává městskou (obecní).

 

Městská střední odborná škola je pokračovatelkou středního školství v Kloboukách u Brna od poloviny roku 2004. Zřizovatelem je Město Klobouky u Brna, jsme tedy škola „obecní“. Na časté dotazy je třeba zdůraznit, že pro žáky i rodiče je jedno, zda studujete na obecní nebo krajské škole. V obou typech škol se učí podle školních vzdělávacích plánů, které vycházejí z požadavků rámcových vzdělávacích plánů zpracovaných Ministerstvem školství, oba typy škol kontroluje Česká školní inspekce, platí v nich stejné zákony a předpisy a dokonce učitelé jsou mzdově odměňováni ze stejných zdrojů MŠMT ČR. Neplatí se zde školné, jako na školách soukromých.

Na škole se vyučují tři obory: Agropodnikání, Informační technologie a Obchodní akademie – viz odkaz STUDIUM.  Výuku pravidelně obohacujeme o nové poznatky, které průběžně zařazujeme do výuky. V roce 2015 došlo k velké modernizaci a rekonstrukci, dokončili jsme současně obnovu školního nábytku a každoročně průběžně obnovujeme nejnovější technikou a ostatní učební pomůcky.

Výuku a motivaci žáků aktivujeme také následujícími aktivitami, které také charakterizují současnost:

Lyžařský výcvikový kurz
Každý student má možnost v průběhu prvního nebo druhého ročníku zúčastnit LVK, který se většinou uskutečňuje v Beskydách, Jeseníkách nebo Orlických horách, případně i v zahraničí.

Výuka jazyků
Je na naší škole v nadstandardní úrovni z hlediska hodinové dotace, obor obchodní akademie má dva cizí jazyky. Bývá otvírána výuka jazyka anglického a německého.
Divadla
Škola organizuje pro ubytované na DM i pro dojíždějící žáky návštěvy divadelních představení v Brně. Sdružení rodičů dotuje dopravu na tato představení pro ubytované na DM.
Autoškola
Studenti oboru agropodnikání mají zdarma autoškolu pro výuku řízení osobních automobilů i traktorů. Studenti ostatních oborů mohou získat ŘP za sníženou ceny při výuce, kterou organizujeme s místní autoškolou. Výuka vhodně navazuje na vyučování, odjezdy domů apod.
Soutěže
Škola pořádá pro své žáky různé vědomostní, dovednostní i sportovní soutěže jako např. v mateřském i v cizích jazycích, v matematice, mladý zemědělec, v psaní strojem a další. Připravujeme soutěže z oblasti výpočetní techniky. Výherci školních kol jsou odměňováni z fondu SRP a zúčastňují se okresních a krajských kol, kde nás reprezentují. Také zajíždíme na soutěže pořádané jinými školami.

Sportovní výcvikový kurz
Pro studenty třetích ročníků organizujeme SVK s možností výběru – moře, lodě + cyklistika, sportovní hry + pěší a cykloturistika, náplň dle zájmu obměňujeme.

Plesy
Škola společně se Sdružením rodičů pořádá každoročně společenský ples. Do spoluorganizování se aktivně zapojují i studenti třetích ročníků.

Internet a WIFI
Každý student může používat školní internet a wifi zdarma. Ubytování na DM si mohou připojit na školní počítačovou síť svoje počítače bez poplatku za používání programového vybavení, pokud to školní licence pro dané programové vybavení umožňují.
Jezdecký kroužek
Kroužek pracuje při Jezdecké škole v Uherčicích. Účast na činnosti kroužku je určena pro studenty všech oborů i pro internátní. Žáky, zejména prvních ročníků do Uherčic dovážíme.

Plavecký kroužek
Škola má přístup na plavecký bazén na základní škole, kam mají ubytovaní DM bezplatný vstup.

Kroužky DM
Mimo uvedené aktivity pracuje několik sportovních kroužků DM. V případě zájmu se této činnosti mohou účastnit i dojíždějící studenti.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 5655x