Projekty

Operační program Jan Ámos Komenský


Městská střední odborná škola Klobouky u Brna, příspěvková organizace se od září 2022 účastní projektu OP JAK, který je financován Evropskou unií. Na naší škole je projekt zaměřen na dalším vzdělávání pedagogických pracovníků a inovativním vzdělávání žáků na střední škole i na domově mládeže, který je součástí školy.

MŠMT


Medped

Projekt řešený v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, jeho oblasti Dalšího vzdělávání pracovníků škol s názvem Metodologická podpora v oblasti práce s žáky jehož realizátorem byla naše škola aktivně zapojil více jak 175 účastníků – učitelů všech druhů škol Jihomoravského kraje. V rámci projektu se uskutečnily dvě tzv. Letní školy.


Ivo IT a EU peníze SŠ

Výukové materiály vytvořené v rámci projektů „IVO_IT“ a „EU peníze SŠ“ najdete na stránkách školního E-learningu, přihlaste se pod uživatelským jménem hosta.

Logo EU

Na MěSOŠ Klobouky u Brna probíhá realizace projektu INOVACE VÝUKY OBORU INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE v rámci globálního grantu Zvyšování kvality ve vzdělávání v Jihomoravském kraji II, vše je součástí Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Po menších projektech v oblasti SPVZ, spoluúčasti jako partnerská škola na projektu financovaného z OPRLZ „Obor Informatika v ekonomice v distanční formě vzdělávání na středních školách“ a velkém projektu „Metodologická podpora v oblasti práce se žáky“ realizovaného v rámci OP VK se jedná o první projekt, jehož cílem je zvýšení kvality vzdělávání žáků naší školy v oboru 18-20-M/01 Informační technologie. Kvalitu chceme zvyšovat vyšší motivací a zlepšením podmínek výuky podporou odborných a přírodovědných předmětů.

Cíle má být dosaženo inovací vzdělávání žáků tohoto oboru, pro které projekt zabezpečí v odborných předmětech:

  • tvorbu nových učebních a metodických materiálů v klíčové aktivitě č.1,
  • navýšení podílu praktické výuky a tím rozvoj manuální zručnosti žáků v klíčové aktivitě č.2,
  • aplikace moderní technologie do výuky v klíčové aktivitě č.3 a obdobně v předmětech přírodovědných:
  • zejména  v elektrotechnice (část fyziky) a v částech chemie a ekologie – klíčová aktivita č.4.

Co to konkrétně znamená?

V roce 2012/2013 byly ověřovány nově zpracované materiály, v letošním školním roce 2013/2014 došlo k úpravě na základě zkušeností z výuky a k úplnému dokončení učebních materiálů a jejich postupnému vyvěšení na webu školy pro volné použití studentů. Tyto materiály postupně nahrazují v počítačových odborných předmětech odbornou literaturu, určí studentům rozsah a hloubku studia a studenti realizací projektu získají daleko více praktických dovedností v odborných předmětech.

KA č.1 – nové metodické materiály a didakticky vhodné učební texty včetně názorné prezentace pro výuku v předmětech Úvod do výpočetní techniky, Počítačové sítě, Operační systémy a Hardware. Studijní materiály nejenže jsou používány ve výuce, ale jsou i k dispozici žákům pro vlastní domácí přípravu. Zásluhou tohoto projektu tedy předáváme žákům zdarma kvalitní studijní materiál v rozsahu požadovaném při výuce na naší škole.

KA č.2 – v rámci projektu došlo k vytvoření nového pracoviště – laboratoře, kde se žáci seznamují s probíranou problematikou i prostřednictvím praktické výuky a tím získávají větší manuální zručnost. Jsou zpracovány pracovní listy do předmětů Počítačové sítě, Hardware a Operační systémy připravené přímo s náplní pro danou výuku.

KA č.3 – v rámci této klíčové aktivity byla do výuky zavedena nová technologie – virtualizace v předmětu Operační systémy. Náplní je instalace a konfigurace různých operačních systémů, zapojení do různých typů sítí a konfigurace různých síťových služeb. Frontální výuka s pouhými ukázkami se jevila jako zcela nedostačující a protože instalace nebo konfigurace prováděná přímo na fyzických počítačích nebyla použitelná, jelikož by počítače zůstaly nezpůsobilé pro další výuku a někdy nastal i problém, že se v dané hodině prostě výuka nestihla. Nově pořízený virtualizační software umožňuje libovolně vytvářet potřebná prostředí a práci lze případně uložit i v „rozpracovaném stavu“. V rámci aktivity bylo zakoupeno z prostředků projektu 24 výkonných počítačů do učebny V3 umožňujících bezproblémový běh potřebného virtualizačního software.

KA č.4 – názornější výuka zásluhou projektu probíhá i v některých přírodovědných předmětech, kde se teoretické znalosti ověřují v praxi pomocí digitálních senzorů na nových demonstračních pracovištích a naměřené hodnoty se zpracovávají na počítačích. Došlo především k zakoupení šesti sad pomůcek pro praktika v elektrotechnice a dále senzorů pro využití jak ve Fyzice, tak i v předmětu Základy přírodních věd. I zde jsou zpracovány studijní materiály a nové názorné prezentace přímo pro výuku na naší škole, které v letošním školním roce 2013/2014 byly ještě dopracovány na základě zkušeností z výuky v roce 2012/2013.


Projekt Výzva 56

Čtenářské dílny a zahraniční pobyt studentů MěSOŠ

Projekt byl zrealizován díky Výzvě 56 Operačního programu Vzdělání pro konkurenceschopnost.

Byl rozdělen dle dvou klíčových aktivit:

  1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti
  2. Zahraničně-vzdělávací pobyt pro žáky

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti

Cílem klíčové aktivity Čtenářské dílny bylo zavedení této metody do výuky českého jazyka a literatury. Jedná se o prostředek k rozvoji individuálních schopností žáků v oblasti čtenářství a čtenářské gramotnosti.

Škola vytvořila dva různé tematické plány čtenářských dílen pro dva vybrané ročníky pro školní rok 2015/2016. V průběhu trvání projektu i po jeho ukončení probíhaly čtenářské dílny ve třídách obou ročníků.

Současně byly zajištěny materiální podmínky potřebné pro realizaci čtenářských dílen:

Bylo zakoupeno přes dvě stě kusů nových knih beletrie, 25 kusů elektronických čteček a odborná literatura pro pedagogy (literatura týkající se problematiky čtenářských dílen).

Především nákupem nových knih mohl být obohacen knihovní fond školní knihovny. Při výběru titulů se postupovalo v souladu s požadavky na doporučenou četbu k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Dnes žáci mají přímo ve škole dostupnou veškerou četbu k maturitě.

2. Zahraničně-vzdělávací pobyt pro žáky

Zlepšení jazykových kompetencí žáků a prohloubení jejich znalostí o zemích Evropské unie a Evropského sdružení volného obchodu bylo cílem druhé klíčové aktivity projektu.

V termínu od 14. do 19. listopadu 2015 se deset žáků se dvěma učitelkami zúčastnilo studijně-poznávacího zájezdu do Velké Británie. Kromě výletů na známá místa se žáci během pobytu aktivně účastnili také devíti hodin výuky s rodilým mluvčím v jedné z londýnských jazykových škol.

Výuka probíhala každý den tři hodiny a vždy odpoledne se celá skupina vydala na výlet. Žáci tak měli možnost navštívit Londýn (a zhlédnout např. London Eye, Downing Street, Big Ben, Westminster Abbey, Buckingham Palace, Trafalgar Square nebo Britské muzeum, Tower of London s korunovačními klenoty a slavné beefeatery nebo si užít plavbu lodí po Temži či navštívit Greenwich park a královskou observatoř), Windsor (Windsor Castle a Eton College – místo studií princů Williama a Harryho) a univerzitní město Cambridge se svou nezaměnitelnou starobylou atmosférou.

Aby byl zážitek z pobytu ještě větší, byli žáci ubytovaní přímo v anglických rodinách. Měli tedy možnost poznat reálný život Angličanů a procvičit si jazyk v praktických situacích.

Jak hodnotí pobyt naši žáci?

„Nejvíce mě zaujaly korunovační klenoty a projížďka po Temži, která byla nádherná i když pršelo. Moc se mi líbilo ubytování u naší paní, která náš vřele a mile pohostila.”

Sabina Hájková, třída O2

„Po příjezdu do Londýna nás čekal nabitý program, který jsme zvládali v hektickém tempu. Naše náhradní máma nás velmi mile přivítala a nachystala nám výbornou večeři nejen první den, ale i po celou délku pobytu. Každý den po povinné výuce angličtiny nás vždy čekal výlet na nejzajímavější místa v Londýně a okolí. Celý pobyt se mi moc líbil, klidně bych jela znovu, ale na delší dobu, abych navštívila další místa, která jsme neviděli a určitě by stály za navštívení.“ Kateřina Čajková, třída O2

Cíle obou klíčových aktivit byly splněny.


Projekt MŠMT „Sousedé kolem nás, stereotypy a předsudky v nás“

Hlavní cíl projektu

Podpořit aktivity směřující k rozvíjení kompetencí multikulturní výchovy, aktivity projektu zaměřit na kulturní zvyklosti, historii našeho národa, romské menšiny, našich sousedů ve střední Evropě, v souvislosti s holocaustem Židů navštívit v Polsku a Rakousku dva koncentrační tábory (Osvětim a Mauthasuen) a v rámci poznávání života našich sousedů dvě města (Krakov a Salzburg) – uvědomit si společné i odlišné rysy těchto národů.

Aktivity

Projektový týden, návštěva divadelního představení, Muzea romské kultury, výukové programy společnosti Arpok Olomouc, práce s filmem z archivu Jednoho světa na školách, čtenářské dílny zaměřené na téma multikultury a holocaustu, exkurze do Polska a Rakouska, prezentace ostatním žákům školy, rodičům – včetně prezentace národních kuchyní vybraných evropských zemí.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 3832x