Informace pro žáky k mimořádné situaci

Zveřejňujeme informace o přijímacím řízení, způsobu studia a maturitních zkouškách pro tento školní rok.

Žáci budoucích 1. ročníků

- s ohledem na mimořádnou situaci se použije zákon č. 135/2020 Sb. , který stanovuje, že každý uchazeč koná jednotnou přijímací zkouškou pouze jednou, a to na té škole, kterou uvedl na přihlášce jako první v pořadí; výsledek JPZK použijí obě školy

- místo, čas a další informace ke konání přijímací zkoušky obdrží uchazeči v pozvánce, které budou zaslány nejpozději 5 pracovních dní předem (bude pravděpodobně mnohem dříve na webu školy proto doporučujeme sledovat).

- k výsledku přijímacího rozhodnutí nelze podat odvolání z důvodů urychlení procesu přijímání. Uchazeč, který nebyl přijat ke vzdělávání, však může požádat ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí ředitele školy o vydání nového rozhodnutí.

- v případě volných kapacit oboru, proběhne druhé kolo přijímacího řízení v polovině měsíce června (zrychlenou formou = bez nutnosti konat JPZK, přijetí na základě aritmetického průměru známek ze ZŠ)

Žáci stávajících 1. - 3. ročníků

- vzdělávání probíhá distanční formou; účastní se pravidelných setkání s učiteli a třídnických hodin

- do odvolání stále platí zákaz osobní přítomnosti žáků ve škole (o tom zda bude ještě tento školní rok prezenční forma výuky ve škole bude rozhodnuto – zatím se to nepředpokládá)

- při hodnocení žáků na vysvědčení budou použity známky, které žák doposud získal. Bude dále zohledněn aktivní přístup žáka během distanční formy výuky, dalším možným kritériem je prospěch z 1. pololetí; v případě nesouhlasu žáka s výslednou známkou, stanovenou tímto způsobem, může v odůvodněných případech žák požádat o komisionální zkoušku – výsledek této zkoušky bude zároveň určující pro výslednou známku.

Žáci 4. ročníku

- ode dne 11. 5. 2020 budou ve škole probíhat individuální konzultace s jednotlivými vyučujícími (na základě Vaší konkrétní dohody s vyučujícím). Časový harmonogram výuky bude zde na webu.

- hodnocení žáků bude provedeno stejným způsobem jako pro žáky nižších ročníků s tím rozdílem, že žádný žák nebude hodnocen stupněm „nedostatečně“ nebo „nehodnocen“ (jinými slovy – připuštěni k maturitní zkoušce budou všichni žáci, kteří se k ní přihlásili).

Maturitní zkoušky (jarní termín):

a) probíhat budou v měsíci červnu (odhad první třetina měsíce až konec měsíce); konkrétní termíny jednotlivých zkoušek budou upřesněny

b) oproti minulým ročníkům se nekoná slohová práce z češtiny a anglického jazyka; zbylé všechny zkoušky jak státní tak profilové části se konají jako obvykle = jsou převzaty obdobné délky a způsoby konání didaktických testů, použijí se stejná kritéria pro všechny části profilových zkoušek (jediným rozdílem bude zkrácení praktické maturitní zkoušky u oboru ITE na jeden den – místo dvou)

c) jsou posunuty termíny odevzdání seznamu literárních děl – viz komunikace s vyučující ČJ, je možné podepsat až těsně před konáním samotné zkoušky

d) během zkoušek budou nastavena opatření zamezujícím shlukování většího počtu osob + další opatření například omezující volný pohyb po škole mimo místa určená pro konání zkoušek atd.


Obecné informace

- je zakázána osobní přítomnost všech osob mimo zaměstnance školy a žáky v časech a dnech výše uvedených (výjimku tvoří domluvené návštěvy u ředitele školy v odůvodněných případech, jednotlivě)

- domov mládeže bude otevřen opět až příští školní rok = žáci, kteří mají nějakou výuku se smí zdržovat jen v prostorách školy k tomu určených a pouze na dobu nezbytně nutnou; ubytovat se na DM v tomto školním roce již nebude možné (bude možné si převzít osobní věci, které jste si tam případně nechali)

- provoz školní jídelny je omezen na zaměstnance školy a to až do konce školního roku

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 1367x