Školní poradenství

Výchovné a kariérové poradenství

Základní oblasti výchovně poradenské činnosti na MěSOŠ Klobouky u Brna a hlavní úkoly výchovného-kariérového poradce.

 1. Oblast informační činnosti
  • výchovný poradce poskytuje žákům, jejich zákonným zástupcům, učitelům, vychovatelům DM a ostatním pracovníkům školy informace:
   • o školském poradenském zařízení a o možnostech využívání jeho odborných služeb
   • o otázkách významných pro prevenci a nápravu problémů, které se mohou vyskytovat ve vývoji, výchově a vzdělávání žáků
  • studijní a profesionální informace
  • organizuje poskytování informací jinými pracovníky školy i pracovníky jiných institucí a organizací
  • metodicky usměrňuje informační činnost třídních učitelů a poskytuje jim při tom metodickou a obsahovou pomoc, tj. pomáhá jim v tom, o čem mají informovat, a jak.
 2. Oblast konzultační činnosti
  • výchovný-kariérový poradce zabezpečuje ve škole individuální poradenství a konzultační službu pro žáky a jejich zákonné zástupce
  • metodicky usměrňuje konzultační činnost třídních učitelů a poskytuje jim při tom obsahovou a metodickou pomoc
 3. Oblast poznávání, sledování a hodnocení vývoje žáků
  • výchovný poradce provádí soustavné a dlouhodobé pozorování, sledování a hodnocení vývoje žáků. Při něm:
  • uskutečňuje vlastní diagnostickou činnost u žáků, kteří vyžadují z výchovných, vzdělávacích, sociálních a jiných důvodů zvláštního zřetele nebo u těch, kteří sami o konzultaci požádají.
 4. Sledování zdravotního stavu žáků
  • Výchovný poradce vede seznam žáků se ZPS, případně i jinými zdravotními problémy, upozorňuje třídní učitele a ostatní pedagogické pracovníky na zdravotní problémy žáků, v nutných případech uskutečňuje konzultace s lékaři o příčinách absence některých problémových žáků.
 5. Činnost návrhová
  • Výchovný poradce na základě vlastních poznatků a s využitím informací jiných odborníků
   • podává vedení školy návrhy a doporučení, týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů i profesionální orientace u jednotlivých žáků, skupin žáků i tříd,
   • poskytuje třídním učitelům a ostatním pedagogickým pracovníkům obsahovou a metodickou pomoc.

Při plnění těchto úkolů výchovný-kariérový poradce spolupracuje zejména:

 • s vedením školy (ŘŠ), TU a ostatními pedagogickými pracovníky,
 • se žáky a jejich zákonnými zástupci
 • s orgány sociálních odborů obecních aj. úřadů,
 • s VŠ a VOŠ,
 • se soudy, podniky a firmami,
 • s dorostovými, příp. odbornými lékaři,
 • se SRPDŠ apod.,
 • s PPP, případně jinými poradenskými institucemi.

Metodika prevence

Prevence sociálně patologických jevů se zaměřuje především na vytvoření pozitivních sociálních vztahů, na rozvoj mimoškolních aktivit žáků, propagaci zdravého životního stylu a na osvětu na dané téma. Snahou všech pracovníků školy ve spolupráci s rodiči je zajistit optimální klima školy, vytvořit inspirující a plnohodnotné prostředí školy, klidnou a přátelskou atmosféru mezi studenty, pedagogickými i ostatními pracovníky školy, aby se zvýšila odolnost žáků proti stresu a frustracím, aby byli schopni zvládat různé životní problémy a konflikty, a tím se posílila jejich odolnost vůči sociálně patologickým jevům. Toto úsilí směřuje k zapojení co nejvíce žáků do různých aktivit, které by smysluplně naplnily jejich volný čas a zároveň rozvíjely jejich sociální dovednosti.

Schránka důvěry projektu NNTB - Nenech to být.

Oblasti prevence:

 • záškoláctví
 • agrese, šikana a kyberšikana
 • užívání návykových látek, včetně alkoholu, kouření, anabolik, léků a dalších
 • xenofobie, rasismus, extremismus, antisemitismus a intolerance
 • netolismus (virtuální drogy) a patologické hráčství (gambling)
 • sekty a sociálně patologická náboženské hnutí
 • sexuální rizikové chování
 • kvalitní stravovací návyky (nadváha a obezita, bulimie, anorexie, tělesná aktivita)
 • pozitivní sociální klima (nabídnout důvěryhodné a bezpečné prostředí)

Způsob realizace preventivních aktivit

 • monitoring sociálně patologických jevů
 • kontakt se studenty, případně rodiči studentů
 • informační systém (nástěnka, Bakaláři)
 • preventivní akce, osvěta
 • spolupráce s ostatními subjekty zainteresovanými v problematice sociálně patologických jevů
 • vzdělávání pedagogických pracovníků
 • celoškolní akce
 • zapojit více rodiče

Metody a formy, jakými budou dílčí aktivity řešeny

 • přednášky, besedy, semináře, workshopy, diagnostické metody
 • informační systém, využití schránky důvěry
 • působení v rámci vyučovacích předmětů
 • exkurze, adaptační kurzy, lyžařský výcvikový kurz a letní sportovní kurz
 • účast studentů v literárních, sportovních a jiných soutěžích
 • ekologická a environmentální výchova (projekty pro studenty, konference pro učitele, sběr vršků od PET lahví apod.)
 • sportovní aktivity
 • studentský den
 • mimoškolní aktivity
 • rodičovské schůzky

Aktivity školy v oblasti prevence zneužívání návykových látek

Velká pozornost je věnována vyloučení možnosti nabídky návykových látek v areálu školy a na akcích pořádaných školou (zákaz ve Školním řádu). Studenti i vyučující byli seznámeni s postupem v případě porušení příslušného zákazu. Školní řád jasně definuje zákaz a možný postih v případě distribuce a zneužívání návykových látek ve škole i na školních akcích.

Studenti, rodiče i pedagogové mají přístup k informacím a materiálům, které se týkají problematiky drog (literatura, časopisy, DVD, telefonní čísla, …). Tyto materiály jsou k dispozici u ŠMP a VP. Prostřednictvím vedení školy, VP a třídních učitelů probíhá komunikace s rodičovskou veřejností. Vyučující jsou pravidelně seznamováni na pedagogických radách s novými zkušenostmi a poznatky v oblasti protidrogové prevence. Stejně jako studenti, mají i pedagogičtí pracovníci možnost účastnit se besed pořádaných školou ve spolupráci s jinými organizacemi (Policie ČR, …). Spolupráce s Policií ČR je na velmi dobré úrovni jak v oblasti preventivní, tak i v oblasti řešení zjištěných přestupků.

Garantem preventivních aktivit je ŠMP, který spolupracuje především s ředitelem školy, VP a třídními učiteli. Dále vyučující začleňují do výuky prvky výchovy ke zdravému životnímu stylu a sociálního učení.

Naše škola je zapojena do projektu Nenech to být, prostřednictvím kterého mohou žáci anonymně upozornit na problém šikany.


Kontakty

Výchovná poradkyně: Mgr. Dagmar Černá

 • Poradenské hodiny pro žáky: po předchozí domluvě na emailu Cerna.Dagmar@sosklobouky.cz
 • pro rodiče: kdykoli po předchozí telefonické domluvě
 • pro pedagogy: kdykoli po předchozí domluvě

Metodik prevence: Ing. Stanislava Musilová

 • Poradenské hodiny pro žáky: po předchozí domluvě na emailu Stanislava.Musilova@sosklobouky.cz
 • pro rodiče: kdykoli po předchozí telefonické domluvě
 • pro pedagogy: kdykoli po předchozí domluvě

V případě potřeby je možno též navštívit zást.řed. školy Ing. Evu Šerhákovou, případně ředitele školy Mgr. Vítězslava Kurze.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 4411x