Přijímací řízení

Na základě zákona 561/2004 Sb. § 60f  rozhodl ředitel školy o vypsání 3.kola přijímacího řízení. 

Kritéria přijetí:

Škola nekoná již písemné zkoušky. O přijetí bude rozhodovat pouze prospěch z 1.+2. pololetí 8 ročníku + 1. pololetí 9 ročníků vypočtený arimetickým průměrem těchto 3 prospěchů (zaokrouhlených běžným způsobem) a také termín podání přihlášky.

Uchazeč, který má aritmetický průměr:

1,00 obdrží 10 bodů.

od 1,01  do 1,10 obdrží 9 bodů.

od 1,11 do 1,20 obdrží 8 bodů

od 1,21 do 1,30 obdrží 7 bodů

od 1,31 do 1,40 obdrží 6 bodů

od 1,41 do 1,50 obdrží 5 bodů

od 1,51 do 1,60 obdrží 4 body

od 1,61 do 1,70 obdrží 3 body

od 1,71 do 1,80 obdrží 2 body

od 1,81 do 1,90 obdrží 1 bod

nad 1,91 obdrží uchazeč 0 bodů.

Pro přijetí musí ochazeč o studium získat alespoň 1 bod. U uchazečů se stejným bodovým ziskem rozhoduje pořadí dle podání přihlášky ke studiu, dle č.j. 

 

Počet volných míst do jednotlivých oborů:

Obchodní akademie: 3 volná místa

Nábytkářství: 3 volná místa

 

Další informace: 

Je třeba odevzdat klasickou přihlášku, stejnou jako do 1.kola přijímacího řízení, potvrzenou ze ZŠ. Dále u oboru Nábytkářství je třeba doložit lékařské potvrzení o způsobilosti žáka studovat daný obor (stejné, jako v 1. kole přijímacího řízení). Po přijetí přihlášky, obdrží uchazeči dopis s informací o přidělení čísla uchazeče pro 3.kolo přijímacího řízení. Pod tímto číslem také bude oznámen výsledek přijímacího řízení.

 

Termín odevzdání přihlášky:  do 16.6.2023 (včetně)

 

Mgr. Vítězslav Kurz,

ředitel školy

 

 

 

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení: ZDE

 

Dodatečné informace:

1. Nepřijatým uchazečům nebo zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů doručí rozhodnutí o nepřijetí.

2. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání, které nelze doručit uchazeči nebo zákonnému zástupci nezletilého uchazeče, se ukládá po dobu 10 pracovních dnů, pak je považováno za doručené. Písemnost, kterou nelze doručit, se uloží v provozovně provozovatele poštovních služeb, pokud se doručuje jeho prostřednictvím.

3. Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole musí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče potvrdit odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí (tj. ode dne zveřejnění výsledků, nikoli ode dne doručení písemného rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání). Zápisový lístek se také považuje za včas odevzdaný, pokud byl v této lhůtě předán k přepravě provozovateli poštovních služeb.

4. Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

5. Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele školy o výsledku přijímacího řízení lze v souladu s § 60e, odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. podat do 3 pracovních dnů od doručení písemného rozhodnutí o nepřijetí, a to písemně na ředitelství školy.

 

Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel školy

 

 

Kritéria přijetí ve 2. kole přijímacího řízení:

Škola nekoná již písemné zkoušky. O přijetí bude rozhodovat pouze prospěch z 1.+2. pololetí 8 ročníku + 1. pololetí 9 ročníků vypočtený arimetickým průměrem těchto 3 prospěchů (zaokrouhlených běžným způsobem) a také termín podání přihlášky.

Uchazeč, který má aritmetický průměr:

1,00 obdrží 10 bodů.

od 1,01  do 1,30 obdrží 9 bodů.

od 1,31 do 1,50 obdrží 8 bodů

od 1,51 do 1,70 obdrží 7 bodů

od 1,71 do 1,90 obdrží 6 bodů

od 1,91 do 2,10 obdrží 5 bodů

od 2,11 do 2,30 obdrží 4 body

od 2,31 do 2,50 obdrží 3 body

od 2,51 do 2,70 obdrží 2 body

od 2,71 do 2,90 obdrží 1 bod

nad 2,91 obdrží uchazeč 0 bodů.

Pro přijetí musí ochazeč o studium získat alespoň 1 bod. V případě shodného počtu dvou uchazečů, rozhoduje konkrétní arimetitický průměr obou uchazečů. Pokud by byl i v tomto případě stejný, rozhoduje lepší arimetický průměr z ČJ a MAT za poslední tři pololetí ZŠ. Pokud je i v tomto případě výsledek stejný, rozhoduje termín podání přihlášky (podle čísla přihlášky).

 

Počet volných míst do jednotlivých oborů:

Informační technologie:2

Obchodní akademie: 10

Nábytkářství: 10

Obor Agropodnikání je již naplněn a nebude pro něj vypisováno druhé kolo přijímacího řízení.

 

Další informace: 

Je třeba odevzdat klasickou přihlášku, stejnou jako do 1.kola přijímacího řízení, potvrzenou ze ZŠ. Dále u oborů Agropodnikání a Nábytkářství je třeba doložit lékařské potvrzení o způsobilosti žáka studovat daný obor (stejné, jako v 1. kole přijímacího řízení). Po přijetí přihlášky, obdrží uchazeči dopis s informací o přidělení čísla uchazeče pro 2.kolo přijímacího řízení. Pod tímto číslem také bude oznámen výsledek přijímacího řízení.

Termín odevzdání přihlášky:  do 26.5.2023 (včetně)

 

Mgr. Vítězslav Kurz,

ředitel školy

 

 

 

 

 

 

 

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení 2023

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.


Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:


1. Výsledky u jednotných přijímacích zkoušek,

2. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.


Ad 1) Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.


Ad 2) Celkový počet získaných bodů se vypočítá z průměru známek za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku podle vzorce:


Body = 50*(2-p), kde p je aritmetický průměr výše uvedených tří průměrů známek. Maximální možný bodový zisk je 50 bodů, minimální bodový zisk je 0 bodů. Pozn. Tedy i v případě, že by vyšel výsledek záporné číslo, bodový zisk bude 0. Záporný bodový zisk takto získat nelze.

 

V případě rovnosti bodů u dvou uchazečů, budou další rozhodovací kritéria dle pořadí:

a) lepší bodový zisk z obou částí písemné přijímací zkoušky

b) lepší aritmetický průměr známek za tři pololetí ze předmětů ČJ + Mat

c) termín odevzdání přihlášky (každý uchazeč má přidělené číslo přihlášky).


Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů v prvním kole přijímacího řízení šk.roku 2023/2024


41-41-M/01 Agropodnikání - 20

18-20-M/01 Informační technologie - 20

33-41-L/01 Nábytkářství - 20

63-41-M02 Obchodní akademie -20

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel školy

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 19066x