Přijímací řízení

AKTUALIZACE

2. kolo přijímacího řízení 2021/2022 !!!!

Ředitel školy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole pro školní rok 2021/2022 do naplnění kapacit volných míst oborů:

Agropodnikání - 5 volných míst

Obchodní akademie - 10 volných míst

Informační technologie - 5 volných míst

Nábytkářství - 15 volných míst.

Počet volných míst se může ještě zvýšit v závislosti na počtu odevzdaných zápisových lístku, kde je posledním dnem 2.6.2021 

Uchazeči budou přijímáni bez přijímacích zkoušek pouze na základě průměrného prospěchu z 1. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku ZŠ, ve kterých uchazeč splnil nebo plní povinnou školní docházku.

Přihlášku je možno odevzdávat do 17. 6. 2021 na sekretariátu školy nebo je možno poslat poštou doporučeně na předepsaném tiskopise.


Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

V Kloboukách u Brna, dne 25. 5. 2021

Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel školy

 

Přijímací řízení pro školní rok 2021/2022

V letošním školním roce dochází ke změnám v podmínkách přijímacího řízení. Nově již není nutné skládat Jednotnou přijímací zkoušku, opatření MŠMT s č.j.:MSMT-43073/2020-3 školám umožňuje udělat místo toho pouze příjímací zkoušku školní.

Za dodržení všech hygienických opatření jsem se rozhodl, že na naší škole budeme skládat příjímací zkoušku školní, která se bude skládat z oblastí: matematika, český jazyk a literatura. Přijímací zkouška bude formou uzavřených testových otázek (výběr možností) a budou ověřeny nejzákladnější znalosti matematiky a českého jazyka, které jsou v souladu s RVP pro ZŠ v těchto předmětech. Bližší informace k přijímací zkoušce, viz. níže.

AKTUALIZACE 19.5.2021

S odkazem na bod č.8 Kritérií přijímacího řízení Vám tímto oznamuji, že vzhledem ke skutečnosti, že u žádného z oborů: Agropodnikání, Informační technologie, Obchodní akademie a Nábytkářství počet přihlášených uchazečů nepřevýšil počet přijímaných žáků. Přijímací zkoušky se tedy nekonaly, každému uchazeči byl přidělen plný počet bodů. Dalším kritériem (který však měl vliv jen na pořadí uchazečů), byl jejich průměr známek ze ZŠ. Přijati byli všichni uchazeči. Od 19.5.-2.6. běží termín pro odevzdávání zápisových lístků. Pro bližší dotazy prosím volejte kancelář školy tel. 519 419 211.

 

Termíny:

Do 31. ledna 2021 ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení na webových stránkách školy. 

Do 1. března 2021 uchazeč odevzdá vyplněný formulář přihlášky ke studiu (odkaz níže).

Do 8. března 2021 termín pro rozhodnutí nekonání přijímacích zkoušek u oborů, kde počet podaných přihlášek je menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů (viz. níže "kritéra pro přijímací řízení")

19. května vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Ode dne vyhlášení výsledků (na webových stránkách školy a ve vestibulu školy a to v anonymizované formě = každý uchazeč dostane přidělené číslo). Následně začíná běžet 10 pracovních dní pro odevzdání zápisových lístků.

Upozornění: Nepotvrdí-li uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole podle předchozího odstavce, zanikají posledním dnem výše uvedené lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole a uchazeč se žákem školy nestává. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou; to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

 

inf.png Formulář pro podání přihlášky ke studiu

Kritéria přijímacího řízení

Pro obory:

  • 18-20-M/01 informační technologie, název ŠVP Informatika v ekonomice,
  • 33–41–L/01 operátor dřevařské a nábytkářské výroby, název ŠVP Nábytkářství,
  • 41-41- M/01 agropodnikání,
  • 63-41-M/02 obchodní akademie.

1) V souladu s § 60 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů,  a v souladu MSMT-43073/2020-3 se v rámci přijímacího řízení do výše uvedených oborů vzdělávání s maturitní zkouškou koná školní přijímací zkouška z předmětů: matematika, český jazyk a literatura.

2) Předpokládaný počet přijatých uchazečů pro obě kola přijímacího řízení je 30 uchazečů pro každý z výše jmenovaných oborů. Otevíráme tedy v každém oboru vždy jednu třídu.

3) Podmínkou účasti na přijímacím řízení je podání řádně vyplněné přihlášky ke studiu nejpozději 1. března 2021. Nutnou součástí přihlášky je také potvrzení známek za 1. + 2. pololetí 8. třídy ZŠ a 1. pololetí 9. třídy ZŠ podepsané ředitelem ZŠ, ze které se žák hlásí. Náhradou tohoto potvrzení jsou úředně ověřené kopie vysvědčení za 8. třídu ZŠ a výpisu za 1. pololetí 9. třídy ZŠ.

4) Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti požadujeme pouze u oborů Agropodnikání a Nábytkářství. Tento posudek je také součástí přihlášky. Vzhledem k neochotě některých praktických lékařů a zejména s ohledem na současnou epidemiologickou situaci lze řešit osobní domluvou a prohlášením zákonného zástupce – lékařský posudek je tedy žádoucí, nikoliv nezbytně nutný.

5) Ředitel školy rozhodl podle zákona 561/2004 Sb. § 60 odst. 2 a 3 o konání přijímacích zkoušek v rámci přijímacího řízení a stanovil jednotná kritéria pro uchazeče o přijetí do 1. ročníku všech výše uvedených oborů pro školní rok 2021/2022 takto: Uchazeči budou při přijímání ke vzdělávání hodnoceni v každém oboru na základě součtu bodového zisku z výsledku školní přijímací zkoušky a studijních výsledků ZŠ.

A) Body za didaktické testy z matematiky, českého jazyka a literatury takto:


a) Za didaktický test z matematiky maximálně 30 bodů


b) Za didaktický test z českého jazyka a literatury maximálně 30 bodů

 

Minimální hranice u obou testů je 0 bodů.

B) Body za studijní výsledky ze ZŠ:
Vypočítají se podle vzorce 25*(2,6-p), kde p je aritmetický průměr všech známek
1.+ 2. pololetí 8. třídy ZŠ a ze 1.pololetí 9.třídy ZŠ.

6) Pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je nutné získat alespoň 1 bod (je teoreticky možné získat záporný počet bodů při nulovém zisku z testů a špatném aritmetickém průměru). Přijat bude pouze uchazeč s kladným bodovým ziskem.

7) Uchazeči, kteří splní minimální bodovou hranici,  se dále řadí podle celkového počtu získaných bodů podle kritérií 5A a 5B. Maximální bodový zisk uchazeče je 100 bodů. V případě rovnosti bodů rozhoduje o výsledné pořadí (podle důležitosti):

1) Bodový zisk z didaktických testů celkem
2) Pořadí podání přihlášky ke studiu na SŠ. (uchazeč, který podá přihlášku dříve je řazen nad uchazeče, který ji podal později)

8) V případě, že počet podaných přihlášek kteréhokoliv ze čtyř výše uvedených oborů nebude převyšovat předpokládaný počet přijímaných uchazečů, může ředitel školy rozhodnout o přijetí těchto uchazečů bez přijímací zkoušky. O tomto bude rozhodnuto v termínu do 8. března 2021 a uchazeči o této skutečnosti budou informováni na webových stránkách školy a následně také do termínu 19. března také písemně na adresu, uvedenou v přihlášce. V tomto případě neplatí ustanovení s bodu 6, tedy je možné přijmout i uchazeče, který nesplní podmínku minimálního počtu bodů.

9) Školní přijímací zkoušku nelze konat distančním způsobem. Každý uchazeč si vybere jeden ze stanovených termínů, na který se osobně dostaví. Náhradní termín proběhne 10. a 11. května 2021.

10) Cizinec, který získal předchozí vzdělání v zahraniční škole, musí vyhovět u ověření znalostí českého jazyka, jež bude provedeno formou rozhovoru. V případě, že v tomto ověření cizinec nevyhoví, neprospěje u přijímací zkoušky a nevyhoví tak podmínkám přijímacího řízení.

11) O přijetí uchazeče ke studiu rozhodne na základě § 59 zákona č. 561/2004 Sb., zákon o předškolním, základním, středním vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, ředitel školy.

 

Mgr. Vítězslav Krz

ředitel školy

 

Dotazy: reditel@sosklobouky.cz nebo 601 380 314.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 9284x