Přijímací řízení

Kritéria pro 1. kolo přijímacího řízení 2023

V souladu se zněním § 59 Zákona 561/2004 Sb, o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, mohou být ke studiu přijati uchazeči, kteří splnili povinnou školní docházku nebo úspěšně ukončili základní vzdělávání před splněním povinné školní docházky, a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti.


Kritéria pro přijetí vycházejí z požadavku na prokázání vhodných schopností, vědomostí a zájmů výše citovaného paragrafu a jsou tato:


1. Výsledky u jednotných přijímacích zkoušek,

2. Předchozí studijní výsledky na ZŠ.


Ad 1) Uchazeč skládá písemné přijímací zkoušky z matematiky a z českého jazyka. V každé zkoušce může uchazeč získat 0 - 50 bodů, tedy v součtu za obě zkoušky 0 - 100 bodů.


Ad 2) Celkový počet získaných bodů se vypočítá z průměru známek za 1. a 2. pololetí předposledního ročníku a 1. pololetí posledního ročníku podle vzorce:


Body = 50*(2-p), kde p je aritmetický průměr výše uvedených tří průměrů známek. Maximální možný bodový zisk je 50 bodů, minimální bodový zisk je 0 bodů. Pozn. Tedy i v případě, že by vyšel výsledek záporné číslo, bodový zisk bude 0. Záporný bodový zisk takto získat nelze.

 

V případě rovnosti bodů u dvou uchazečů, budou další rozhodovací kritéria dle pořadí:

a) lepší bodový zisk z obou částí písemné přijímací zkoušky

b) lepší aritmetický průměr známek za tři pololetí ze předmětů ČJ + Mat

c) termín odevzdání přihlášky (každý uchazeč má přidělené číslo přihlášky).


Počty přijímaných žáků do jednotlivých oborů v prvním kole přijímacího řízení šk.roku 2023/2024


41-41-M/01 Agropodnikání - 20

18-20-M/01 Informační technologie - 20

33-41-L/01 Nábytkářství - 20

63-41-M02 Obchodní akademie -30

Přijímací řízení se řídí zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhláškou č. 353/2016 Sb. (o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání).

Mgr. Vítězslav Kurz

ředitel školy

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 15315x