Důležité termíny

 

Dny otevřených dveří

  • 12. listopadu 2020 8:00 – 15:00 hod. den otevřených dveří
  • Sobota 5. prosince 2020 8:00 – 12:00 hod. den otevřených dveří
  • Ostatní dny – individuálně na základě telefonní domluvy

Do 31. ledna 2021 ředitel školy zveřejní kritéria přijímacího řízení na webových stránkách školy. 

Do 1. března 2021 uchazeč odevzdá vyplněný formulář přihlášky ke studiu (odkaz níže).

Do 8. března 2021 termín pro rozhodnutí nekonání přijímacích zkoušek u oborů, kde počet podaných přihlášek je menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů (viz. níže "kritéra pro přijímací řízení")

V termínech 14. dubna 2021, 15. dubna 2021  budou uchazeči skládat přijímací zkoušku z předmětů matematika, český jazyk a literatura. Zkouška potrvá cca 2 hodiny a začne v raních hodinách v budově školy. Bližší informace sdělíme v pozvánce k přijímací zkoušce nejpozději 15 dní před jejím konáním. Dozvíte se místo konání zkoušky a přesný čas zkoušky. 

28. dubna vyhlášení výsledků přijímacího řízení. Ode dne vyhlášení výsledků (na webových stránkách školy a ve vestibulu školy a to v anonymizované formě = každý uchazeč dostane přidělené číslo). Následně začíná běžet 10 pracovních dní pro odevzdání zápisových lístků.

AKTUALIZACE 8.3.2021 !!!

S odkazem na bod č.8 Kritérií přijímacího řízení Vám tímto oznamuji, že vzhledem ke skutečnosti, že u žádného z oborů: Agropodnikání, Informační technologie, Obchodní akademie a Nábytkářství počet přihlášených uchazečů nepřevýší počet přijímaných žáků jsem rozhodl o nekonání příjímacích zkoušek. Důvodem je zjevná snaha minimalizovat sociální kontakty v dnešní složité době. Z výše uvedeného tedy vyplývá, že všichni uchazeči, kteří podali svoji přihlášku v prvním kole přijímacího řízení, budou přijati ke studiu na naší škole. O této skutečnosti však ještě doposud nebylo rozhodnuto, rozhodnutí o přijetí ke studiu musejí splňovat předepsané termíny, tedy oficiálně rozhodnuto v této věci nemůže být dříve než 28. dubna 2021. Bližší informace obdržíte písemnou formou.

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 3189x