Maturitní zkouška ve školním roce 2020/2021

Důležité informace, které se týkají maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

 

Opatřením obecné povahy č.j. MSMT-3267/2021-6 byly dne 28. 4. 2021 vydán dodatek k maturitním zkouškám v roce 2021. Tímto opatřením se zejména upravuje počet opravných termínů ke konání didaktických testů a praktických zkoušek a také možnost tyto zkoušky konat ještě v mimořádném termínu v jarním nebo podzimním zkušebním období 2021.

 

Společná část maturitní zkoušky


Navýšení počtu opravných termínů didaktických testů

Navýšení počtu opravných zkoušek společné části konaných formou didaktických testů se týká jak prvomaturantů, kteří byli žáky školy ve školním roce 2020/2021, tak i ostatních osob, které se k vykonání zkoušek přihlásily do 1. prosince 2020. Žákům, kteří jsou žáky školy ve školním roce 2020/2021, se počet termínů pro vykonání didaktického testu navyšuje z jednoho řádného a dvou opravných termínů na jeden řádný a tři opravné termíny. Ostatním osobám se navyšuje počet opravných termínů o jeden.

Ten, kdo je omluven z konání společné části maturitní zkoušky (MZ) v řádném termínu, může v mimořádném termínu konat náhradní povinné i nepovinné zkoušky (matematika rozšiřující) formou didaktických testů.

Ten, kdo nevykoná zkoušky v řádném termínu úspěšně, koná v mimořádném termínu pouze opravné povinné zkoušky. 

Toto opatření se týká i osob, které se k vykonání maturitní zkoušky formou didaktického testu přihlásí pro podzimní zkušební období 2021. Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. Nemůže tedy nastat situace, že by osoba měla čtyři opravné zkoušky.

Řádný termín didaktických testů
Didaktické testy se v řádném termínu konají ve dnech od 24. do 26. května 2021:

pondělí 24. května - matematika, anglický jazyk
úterý 25. května - český jazyk a literatura

Mimořádný termín didaktických testů
Mimořádný termín konání společné části maturitní zkoušky je stanoven od 7.  do 9. července 2021:

středa 7. července - matematika, anglický jazyk
čtvrtek 8. července - český jazyk a literatura

V platnosti zůstává prodloužení času konání didaktických testů: didaktický test ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura na 85 minut, ze zkušebního předmětu cizí jazyk na 110 minut, z toho 40 minut poslechová část testu a 70 minut část testu ověřující čtení a jazykové vědomosti a dovednosti, a ze zkušebního předmětu matematika na 135 minut.

Kdo může konat didaktické testy v mimořádném termínu:

každý, kdo podal do 1. 12. 2020 přihlášku ke konání povinné nebo nepovinné zkoušky společné části maturitní zkoušky pro jarní zkušební období 2021,
a kdo se v souladu se školským zákonem z konání této zkoušky omluvil,
nebo vykonal didaktický test neúspěšně v řádném termínu.
Toto opatření se tedy nově nevztahuje jen na omluvu z důvodu onemocnění Covid-19 nebo z důvodu nařízené karantény spojené s tímto onemocněním, ale také i na ostatní důvody omluvy, které ředitel školy uzná, a stejně tak na neúspěch u této zkoušky v řádném termínu.

K mimořádnému termínu se osoba oprávněná konat didaktický test v mimořádném termínu nepřihlašuje (nepodává řediteli školy novou přihlášku), protože je přihlášena automaticky. V případě, že se ke zkoušce nedostaví, bude taktéž automaticky z konání zkoušky omluvena.

Didaktické testy v mimořádném termínu se obdobně jako v podzimním zkušebním období budou konat na spádových školách, které určí CZVV ve spolupráci s krajskými úřady.

Výsledky didaktických testů zpřístupní CZVV ředitelům škol dne 7. června 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům. Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v řádném termínu lze podat MŠMT podle nově vydaného opatření obecné povahy do 28. června 2021.

Výsledky didaktických testů z mimořádného termínu zpřístupní CZVV ředitelům škol dne 19. července 2021. Nejpozději následující den oznámí výsledky ředitel školy žákům. Žádost o přezkoumání didaktického testu konaného v mimořádném termínu lze podat MŠMT do 9. srpna 2021.


Profilová část maturitní zkoušky 
Termín konání praktické zkoušky na MěSOŠ Klobouky u Brna byl stanoven ředitelem školy na 12. května 2021 pro obor informační technolgie (zredukováno na jeden den, vynechán kancelářský balík). Oboru Agropodnikání bylo stanoven nezažší termín odevzdání své závěrečné práce na datum 30. dubna 2021, odevzdání prezentace ve formátu prezentace do 14. května 2021.

Ústní část maturitní zkoušky:

pondělí 7. června 2021 - obor Informační technologie (rozpis na vývěsce v budově školy zveřejněn 25.5.2021, následně zaslán také na email)

úterý 8. června 2021 - obor Agropodnikání (rozpis na vývěsce v budově školy zveřejněn 25.5.2021, následně zaslán také na email)

čas zahájení vždy 8.00 hod. , dostavte se s předstihem nejméně 30 minut z důvodu prezence a testování (vstup hlavním vchodem)

 

Praktická zkouška – navýšení počtu opravných termínů

Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 nebo bude přihlášena pro podzimní zkušební období 2021, se navyšuje počet opravných termínů o jeden termín u každé praktické zkoušky, ke které je přihlášena.

Žákovi, který je ve školním roce 2020/2021 žákem posledního ročníku vzdělávání se navyšuje počet termínů pro vykonání praktické zkoušky z jednoho řádného a dvou opravných na jeden řádný a tři opravné termíny z každé zkoušky.

Počet opravných zkoušek se každému navyšuje pouze jednou. Nemůže tedy nastat situace, že by osoba měla čtyři opravné zkoušky.

Praktická zkouška – mimořádný termín pro konání opravného nebo náhradního termínu

Osobě, která je přihlášena ke konání praktické zkoušky v jarním zkušebním období 2021 a která neuspěla u této zkoušky, nebo která se v souladu se školským zákonem omluvila z konání této zkoušky, se umožňuje konat opravnou nebo náhradní zkoušku v mimořádném termínu, který může být nejdříve po uplynutí 15 pracovních dnů ode dne, kdy osoba měla konat nebo konala praktickou zkoušku.

Přihlašování k mimořádnému termínu praktické zkoušky

Osoba, která se omluvila z konání praktické zkoušky, podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy měla být zkouška konána.

Osoba, která vykonala praktickou zkoušku neúspěšně, podává písemnou přihlášku na mimořádný termín praktické zkoušky řediteli školy do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení této zkoušky dozvěděla od předsedy zkušební maturitní komise.

Ředitel školy, ve které osoba konala nebo měla konat praktickou zkoušku v řádném termínu, zveřejní konkrétní rozpis konání praktické zkoušky v mimořádném termínu nejpozději 5 pracovních dnů před jejím konáním.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku zkoušky profilové části nebo o přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky lze podat příslušnému krajskému úřadu do 12. srpna 2021.

Žádost o přezkoumání průběhu a výsledku praktické zkoušky nebo přezkoumání rozhodnutí o vyloučení z této zkoušky konané v podzimním zkušebním období lze podat do 2. listopadu 2021.

 

 

 

Maturitní témata k ústní zkoušce z anglického jazyka

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 3812x