Školní poradenské pracoviště

Školní pedagogické pracoviště (dále jen ŠPP) poskytuje komplexní poradenské a konzultační služby. Program poradenských služeb je určen především pro žáky Městské střední odborné školy Klobouky u Brna, nám. Míru 101/6, 69172, příspěvková organizace, svým rozsahem však zahrnuje také poradenskou činnost pro pedagogy školy i pro zákonné zástupce žáků školy. Poskytování poradenských služeb na školách je ukotveno v zákoně ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, která popisuje účel a dílčí pravidla poskytování poradenských služeb, stejně jako hlavní úkoly, cíle a strukturu ŠPP. Poradenské služby ve škole se dále poskytují v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších novelizací.


Poradenskými pracovníky školy jsou:

– Ředitel školy (Mgr. Vítězslav Kurz)

– Výchovný poradce (Mgr. Dagmar Černá)

– Školní metodik prevence (Ing. Stanislava Musilová)


Za poskytování poradenských služeb na škole je zodpovědný ředitel školy, případně jím pověřený zástupce. Poradenští pracovníci jsou podřízení ve své činnosti přímo řediteli školy. Vedení školy se podílí společně s ostatními pracovníky na vytvoření Programu školního poradenského pracoviště na zabezpečování pedagogicko-psychologického poradenství poskytovaného ve škole, klade důraz na vzájemnou informovanost, spolupráci a dodržování etického kodexu školních poradenských pracovníků. ŠPP pracuje tak, aby umožnilo důvěrnost jednání a aby byla zaručena ochrana osobních dat. Odbornou a metodickou podporu poradenským pracovníkům ve škole poskytují pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogická centra a střediska výchovné péče.

 

Činnost našeho školního poradenského pracoviště je zaměřena na:

- poskytování podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacími potřebami; koordinaci tvorby individuálních vzdělávacích plánů; - - sledování a vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření
- podporu vzdělávání žáků nadaných a mimořádně nadaných
- prevenci školní neúspěšnosti
- podporu ve vzdělávání žáků z odlišného kulturního prostředí a s odlišnými životními podmínkami
- péči o žáky s výchovnými obtížemi
- vytváření příznivého sociálního klimatu ve třídách i ve škole, prevenci i řešení rizikového chování a sociálně-patologických jevů (závislosti, agresivita, šikana, rasismus atd.)
- tvorbu a průběžné vyhodnocování preventivních programů školy
- metodickou pomoc učitelům i zákonným zástupcům při výchově a vzdělávání
- spolupráci poradenského zařízení se zákonným zástupcem nezletilého žáka, se školou nebo školským zařízením.


Popis činností jednotlivých pracovníků:

Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské v oblasti prevence rizikového chování. Pracuje se žáky, pedagogy i rodiči. Dokumentaci o svých činnostech vede v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů. Spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, dále se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. se speciálně-pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

Výchovný poradce se zaměřuje na vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost a přípravu návrhů na další péči o tyto žáky, včetně spolupráce na přípravě, kontrole a evidenci plánu pedagogické podpory. Podílí se na přípravě podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole, koordinaci poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými zařízeními a koordinaci vzdělávacích opatření u těchto žáků. Spolupracuje se všemi členy poradenského pracoviště, dále se specializovanými školskými a dalšími poradenskými zařízeními, zejm. se speciálně-pedagogickými centry, pedagogicko-psychologickými poradnami, dále se zařízeními a institucemi zdravotnickými a sociálními, s orgány státními i nestátními, s organizacemi péče o děti a mládež apod.

 

Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 504x