Agropodnikání

Kód: 41-41-M/01, 4letý maturitní obor, denní forma studia

Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Označení třídy: A1.

Vyučují se jak zemědělské předměty s upravenou náplní potřebnou pro výkon povolání v dnešních podmínkách, včetně praxe,tak i předměty ekonomického a administrativního charakteru (ekonomika a podnikání, účetnictví, marketing, technika administrativy, výpočetní technika, cizí jazyky apod.). Na základě zájmu studentů byl do výuky zařazen předmět chov koní a nepovinný předmět jezdectví. V předmětu motorová vozidla získají žáci zdarma řidičský průkaz skupiny B a T.

Absolventi oboru agropodnikání nacházejí uplatnění v různých podnicích, zejména zemědělských a potravinářských, v zemědělském podnikání, ve službách a v některých úsecích zpracovatelského průmyslu jako střední článek řízení. Rozumí základům účetnictví, ovládají psaní na klávesnici i písemnou korespondenci, výpočetní techniku, umí využívat běžné programy. Vysoké procento našich studentů přijatých na vysoké školy dokazuje, že jsou dobře připraveni i pro vysokoškolské studium, především zemědělského a veterinárního směru. Podrobnější informace o obsahu studia a možnostech uplatnění absolventů najdete ve školním vzdělávacím programu oboru agropodnikání.

ŠVP oboru Agropodnikání je platný pro žáky, kteří nastoupili do prvního ročníku 1. září 2016 a později.

ŠVP Agropodnikání – učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Český jazyk a komunikace 2 2 2 2 8
Literární a estetické vzdělávání 2 2 2 2 8
Seminář z českého jazyka a literatury       1 1
Anglický jazyk 4 4 4 3 15
Odborný anglický jazyk     1   1
Dějepis 2       2
Občanský a společenskovědní základ 2 2     4
Matematika 4 3 3 3 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 2 2 2   6
Chemie 3 2     5
Fyzika 2       2
Ekonomika 2 2 2 2 8
Daňová evidence     3   3
Psaní na PC a obchodní korespondence 2 2     4
Biologie a ekologie 3 2     5
Základy mechanizace   1 2   3
Motorová vozidla   2 1   3
Pěstování rostlin   2 3 3 8
Ochrana rostlin       2 2
Ovocnářství, zelinářství a vinařství     1   1
Chov zvířat   2 3 3 8
Chov koní     1   1
Zoohygiena a prevence       2 2
Praxe 1   1 1 3
Rozvoj venkova       2 2
Volitelné vyučovací předměty          
Seminář z anglického jazyka       2 2
Seminář z matematiky       2 2
Počet vyučovacích hodin týdně pro žáka 33 32 33 30 128
Nepovinné vyučovací předměty          
 Jezdectví 2 2 2 2 8

*) žák si volí jednu ze dvou možných variant. Příslušné semináře budou vyhlášeny ředitelem v závislosti na zájmu žáků a možnostech školy.

Poznámky:

Škola v daném oboru vyučuje jeden cizí jazyk – anglický. Je to jazyk, ze kterého bude žák skládat povinnou maturitní zkoušku ve společné části maturity. Ve třetím ročníku je zařazen do učebního plánu odborný anglický jazyk, který se zaměřuje na výuku odborné terminologie v cizím jazyce.

Dělení žáků do skupin je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP s předpisy MŠMT pro dělení tříd.

Přehled využití týdnů ve školním roce pro Agropodnikání

Náplň týdne: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4 . ročník
vyučování dle rozpisu 32 32 32 28
adaptační/sportovní kurz 1/0 0/1(0) 1 0
odborná a učební praxe 4/3* 4/4* 7/6* 3/2*
projektový týden 1 1 0 1
časová rezerva 3 2(3) 1 5
celkem týdnů 40 40 40 36

Praxe:

  • První ročník – zemědělská praxe: 1 týden učební (rozvrhová), 1 týden odborná (individuální), 2 týdny odborná (bloková provozní).
  • Druhý ročník – zemědělská praxe: 2 týdny odborná (individuální), 2 týdny odborná (bloková provozní).
  • Třetí ročník – zemědělská praxe: 1 týden učební (rozvrhová), 1 týden odborná (individuální), 3 týdny učební (bloková), 2 týdny odborná (bloková provozní – individuálně na podnicích).
  • Čtvrtý ročník – zemědělská praxe: 1 týden učební (rozvrhová).
  • Čtvrtý ročník – ekonomická praxe: 1 týden odborná (bloková provozní – individuálně na podnicích), 1 týden odborná ekonomická na sekretariátu školy. * odborná a učební praxe / z toho realizovaná v týdenních blocích
inf.png Švp ke stažení zde
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 29967x