Obchodní akademie

Kód: 63-41-M/02, 4letý maturitní obor, denní forma studia

Ekonomika, účetnictví, managemet, marketing

Kromě znalostí z ekonomiky, účetnictví, marketingu, managementu, základů právních norem, daňové problematiky a dvou cizích jazyků, ovládají žáci psaní na klávesnici a obchodní korespondenci. Důraz je kladen také na výuku výpočetní techniky, včetně odborných aplikací. Škola nabízí možnost vykonání státní zkoušky z psaní na klávesnici. Žáci jsou dobře připraveni pro studium na VŠ, především ekonomického směru.

Absolventi se uplatní v mnoha oblastech spojených s podnikáním a administrativou (výroba, obchod, peněžnictví, cestovní ruch, služby, státní a veřejná správa).

Podrobnější informace o obsahu studia a možnostech uplatnění absolventů najdete ve školním vzdělávacím programu oboru obchodní akademie.

ŠVP Obchodní akademie – učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Český jazyk a komunikace 2 2 2 2 8
Literární a estetické vzdělávání 2 2 2 2 8
Seminář z českého jazyka a literatury       1 1
Anglický jazyk 4 4 4 3 15
Odborný anglický jazyk     1   1
Německý jazyk 2 2 2 2 8
Dějepis 2       2
Občanský a společenskovědní základ 2 2     4
Právo     2   2
Matematika 4 3 3 3 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 2 2 2   6
Základy přírodních věd 2 3     5
Písemná a elektronická komunikace 2 2 2   6
Ekonomika 3 2 2 3 10
Cvičení z ekonomiky     2   2
Účetnictví   4 4 3 11
Účetnictví na PC     2   2
Cvičná kancelář       2 2
Marketing     1   1
Management       2 2
Hospodářské výpočty a statistika   2     2
Ekonomická cvičení       3 3
Daně       2 2
Hospodářský zeměpis 2       2
Volitelné vyučovací předměty          
Seminář z anglického jazyka       2 2
Seminář z matematiky       2 2
Počet vyučovacích hodin týdně pro žáka 31 32 33 32 128
Nepovinné vyučovací předměty          
 Jezdectví 2 2 2 2 8

Poznámky:

7 vyučovacích hodin z okruhu Finance, daně, finanční trh je přesunuto do okruhu Podnik, podnikové činnosti, řízení podniku, protože pro náplň nelze vymezit samostatný předmět. Daná problematika se bude řešit souhrnně v rámci mezipředmětových vztahů. Platí i pro přesun 3 hodin z okruhu Tržní ekonomika, národní a světová ekonomika.

Škola v daném oboru vyučuje dva cizí jazyky: anglický a německý. První cizí jazyk je angličtina. Je to jazyk, ze kterého bude žák skládat povinnou maturitní zkoušku ve společné části maturity. Ve třetím ročníku je zařazen do učebního plánu Odborný anglický jazyk, který se zaměřuje na výuku odborné terminologie v prvním cizím jazyce.

Dělení žáků do skupin je v pravomoci ředitele školy, který musí postupovat v souladu s požadavky BOZP s předpisy MŠMT pro dělení tříd.

Přehled využití týdnů ve školním roce pro Obchodní akademii

Náplň týdnů: 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4 . ročník
vyučování dle rozpisu 32 32 32 28
adaptační kurz 1 0 0 0
sportovní kurz 1(0) 0(1) 1 0
odborná praxe 0 0 2+1* 1
projektový týden 1 1 0 1
časová rezerva 5(6) 7(6) 5 6
celkem týdnů 40 40 40 36

Praxe:

Třetí ročník: 2 týdny odborné praxe v podnicích, 1* týden odborné individuální praxe v kanceláři školy (vyučování ostatních žáků probíhá dle rozpisu). Čtvrtý ročník: 1 týden učební praxe.

Sportovní kurzy: Škola bude pořádat dva sportovní kurzy. Zimní výcvikový kurz v prvním ročníku se v případě malého zájmu přesouvá do druhého ročníku. Letní výcvikový kurz bude ve třetím ročníku.

inf.png Švp ke stažení zde
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 19461x