Informační technologie

Kód: 18-20-M/01, 4letý maturitní obor, denní forma studia

Jedná se o střední vzdělání s maturitní zkouškou, čtyřleté denní studium. Počet přijímaných žáků je 30. Obor je vhodný pro chlapce i pro dívky. Označení třídy: I1.

Hlavní náplní odborného studia jsou oblasti: operační systémy, sítě, počítačové systémy, aplikace na PC, programování, webové aplikace, grafika na PC a hardware. Mimo odborné předměty z ICT škola nabízí zaměření na ekonomiku a účetnictví. Důležité místo zaujímá výuka jednoho cizího jazyka v rozšířeném rozsahu.

Absolventi se uplatní ve funkcích středního managementu, např. při poskytování obecné i specializované podpory uživatelů prostředků IT, správce informačních systémů, dále najde uplatnění v oblasti hromadného zpracování dat a v DTP studiích, jako budoucí analytik a programátor apod. Mohou vést živnost a podnikat v uvedených oblastech.
Jsou připraveni ke studiu na VŠ zaměřených na informatiku nebo ekonomiku.

Podrobnější informace o obsahu studia a možnostech uplatnění absolventů najdete ve školním vzdělávacím programu oboru Informační technologie.

ŠVP Informační technologie – učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů Počet týdenních vyučovacích hodin
Povinné vyučovací předměty 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník celkem
Český jazyk a komunikace 2 2 2 2 8
Literární a estetické vzdělávání 2 2 2 2 8
Seminář z českého jazyka a literatury       1 1
Anglický jazyk 4 4 4 3 15
Odborný anglický jazyk     1   1
Dějepis 2       2
Občanský a společenskovědní základ 2 2     4
Matematika 4 3 3 3 13
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Fyzika 3       3
Základy přírodních věd   3     3
Úvod do výpočetní techniky 3       3
Psaní na PC a obchodní korespondence 2 2     4
Ekonomika 2 2 2   6
Daňová evidence     3   3
Hardware     3 3 6
Operační systémy   2 2 3 7
Aplikační software 2 2 2 2 8
Grafické a multimediální aplikace   2   2 4
Počítačové sítě   3 3   6
Webové technologie       3 3
Programování a algoritmizace 2 2 3 3 10
Volitelné vyučovací předměty          
Seminář z anglického jazyka       2 2
Seminář z matematiky       2 2
Počet vyučovacích hodin týdně pro žáka 32 33 32 31 128
Nepovinné vyučovací předměty          
Jezdectví 2 2 2 2 8
Robotika 2 2 2 2 8

Přehled využití týdnů ve školním roce pro Informační technologii

Využití týdnů 1. ročník 2. ročník 3. ročník 4 . ročník
vyučování dle rozpisu 32 32 32 28
adaptační kurz 1 0 0 0
sportovní kurz 1(0) 0(1) 1 0
odborná provozní praxe ve firmách 0 2 2 0
odborná učební praxe ve škole 0 0 0 1
projektový týden 1 1 0 1
časová rezerva 5(6) 5(4) 5 6
celkem týdnů 40 40 40 36

Sportovní kurzy: Škola bude pořádat dva sportovní kurzy. Zimní výcvikový kurz v prvním ročníku se v případě malého zájmu přesouvá do druhého ročníku. Letní výcvikový kurz bude ve třetím ročníku.

inf.png Švp ke stažení zde
Vytisknout stránku Vytisknout stránkuzobrazeno 94302x